Blog By Partanen Palkansaajan ajatuksia

Kanneoikeus ammattiliitoille ja lisää resursseja viranomaisille

Yksityisen SOTE-alan ongelmat eivät ole mikään uusi asia, vaan niistä on uutisoitu aina vähän väliä. Näissä tarinoissa toistuvat työnantajien välinpitämättömyys hoitajien riittävästä määrästä ja jopa että vuodepotilaiden vaippamäärällekin on maksimiraja vuorokaudelle. Kun puolustuskyvyttömät makaavat omissa ulosteissaan tai kuolevat hoidon puutteeseen, on pakko miettiä että sopiiko taloudellisten voittojen tavoittelu hoiva-alalle, koska rahalla ei ole moraalia.

Terveydenhoitoalalla kustannukset muodostuvat suurilta osin käsillä tehtävästä hoivatyöstä. Pörssiyhtiön lakisääteinen tarkoitus on tuottaa voittoa, ja veroparatiisijärjestelyitä käyttävän yhtiön moraalinen tahtotila on olla maksamatta veroja. Kun nämä yhdistetään, on lopputulos nyt nähdyn kaltaista.

Kun hoitoalan ammattilainen nostaa esille epäkohtia Esperin kaltaisissa paikoissa, uhkaillaan heitä jopa irtisanomisella. Rankaisemisen uhka vaientaisi rohkeimmatkin työntekijät, ellei heillä olisi ammattiliittoa tukenaan. Mutta onko oikein, että hoiva-alan työntekijät joutuvat turvautumaan oman liittonsa lakiapuun, jonka he viimekädessä maksavat itse omasta palkastaan liiton jäsenmaksuna?

Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa mm. yksityisiä SOTE-palveluiden tuottajia. Valitettavasti moni ammattiliitto on joutunut todistamaan aluehallintoviraston resurssien riittämättömyyden todelliseen valvontaan mm. työsuojelun saralla. Tästä ovat esimerkkinä mm. ydinvoimalatyömaan ja telakoiden ulkomaalaisten työntekijöiden lähes orjatyön kaltaiset palkat, jonka vuoksi Suomalaiset työntekijät joutuvat olemaan työttöminä kortistossa. Näitä ei huomannut aluehallintovirasto, vaan nimenomaan ammattiliitot. Ammattiliittojen ja heidän jäsentensä valvonta on kaikilla työpaikoilla se, johon työsuojelu tai hoivatyössä työn laatu ja eettisyys viimekädessä nojaa. Tilannetta parantaisi ammattiliittojen kanneoikeus, jossa ammattiliitot saisivat viedä oikeuteen tapauksia ilman työntekijän nimen käyttämistä. Tämä yhdistettynä aluehallintoviraston nimettömään ilmiantokanavaan parantaisi työntekijän turvaa, ja erityisesti yksityisen SOTE-alan ongelmien hoitamista ajoissa.

Ammattilitot ovat yleishyödyllisiä erityisesti siksi, koska viranomaisresurssit eivät missään alalla missään päin suomea riitä valvomaan kaikkia työpaikkoja? Olisiko ammattiliittoja moittivilla puolueilla ja tahoilla jotain hyödyttävää valvonnan puutteellisuudesta? Sitä sopii itse kunkin vaalien lähetessä pohtia.

Eduskuntavaaliehdokas/SDP
Petri Partanen

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Meillä on jo säädetty laissa hoitolaitoksien omavalvonnasta näin:

47 §
Omavalvonta

Sosiaalihuollon toimintayksikön tai muun toimintakokonaisuudesta vastaavan tahon on laadittava omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Suunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä, sen toteutumista on seurattava säännöllisesti ja toimintaa on kehitettävä asiakkailta sekä toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella.

Omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta voidaan säätää tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

48 §
Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.

Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan on tiedotettava henkilöstölleen ilmoitusvelvollisuudesta ja sen käyttöön liittyvistä asioista. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä 47 §:ssä tarkoitettuun omavalvontasuunnitelmaan. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.

49 §
Toimenpiteet ilmoituksen johdosta

Edellä 48 §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaneen henkilön tulee käynnistää toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Henkilön on ilmoitettava asiasta salassapitosäännösten estämättä aluehallintovirastolle, jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei korjata viivytyksettä.

Aluehallintovirasto tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi antaa määräyksen epäkohdan poistamiseksi ja päättää sitä koskevista lisätoimenpiteistä siten kuin erikseen säädetään."

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

---

Miksi näin ei ole kuitenkaan toimittu?...

Toimituksen poiminnat